Hrvatska gospodarska komora

Služby cudzím občanom

Realitná kancelária Nina dom ponúka svojím zahraničným klientom dodatočné služby, ktoré im uľahčia príchod do Chorvátska, prehliadku a kúpu nehnuteľnosti.
  • Ak chce klient komunikovať vo svojom materinskom jazyku a týmto jazykom nie je angličtina, nemčina, taliančina či maďarčina, ktorými naši agenti plynule hovoria,
  • Na žiadosť klienta realitná kancelária Nina dom bude angažovať svojich prekladateľov.
  • Realitná kancelária Nina dom poskytuje sprostredkovateľské zmluvy zahraničným predávajúcim v ich materinskom jazyku.
  • V prípade potreby naši skúsení advokáti urobia pre Vás všetko, čo je potrebné ohľadne registrácie obchodnej spoločnosti.
  • V priebehu procesu kúpy a predaja od získania udelenia osobného identifikačného čísla (OIB) až po vklad vlastníctva k nehnuteľnosti do pozemkových kníh bude Vám k dispozícii licencovaný agent realitnej kancelárie Nina, aby ste tak bezpečne a bez akéhokoľvek zaťaženia mohli prejsť procesom kúpy.

Kúpa nehnuteľnosti pre cudzích štátnych príslušníkov

Občania EÚ a Švajčiarske konfederácie
Pokiaľ ste občanom alebo právnickou osobou pochádzajúcou z členských krajín Európskej únie, vlastnícke právo k nehnuteľnosti v Chorvátskej republike nadobúdate za predpokladov platných pre nadobúdanie vlastníckych práv občanmi Chorvátskej republiky a právnickými osobami so sídlom v Chorvátskej republike, s výnimkou nehnuteľností vo vyňatých oblastiach – poľnohospodárska pôda určená osobitným zákonom, a preto na nadobudnutie vlastníckeho práva nepotrebujete žiaden súhlas ministra spravodlivosti.

Pokiaľ ste občanom Švajčiarskej konfederácie, vlastnícke právo k nehnuteľnosti v Chorvátskej republike nadobúdate za predpokladov platných pre nadobúdanie vlastníckych práv občanmi Chorvátskej republiky a právnickými osobami so sídlom v Chorvátskej republike, s výnimkou nehnuteľností vo vyňatých oblastiach – poľnohospodárska pôda určená osobitným zákonom, a preto na nadobudnutie vlastníckeho práva nepotrebujete žiaden súhlas ministra spravodlivosti, pričom však poznamenávame, že pri podaní návrhu na vklad vlastníctva príslušnému pozemkovoknižnému súdu by ste k ostatnej dokumentácii mali priložiť aj potvrdenie o prihlásení sa k dočasnému pobytu.

Občania Spojeného kráľovstva
Pokiaľ ste občanom alebo právnickou osobou zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v prechodnom období od 1. februára 2020 do 31. decembra 2020, vlastnícke právo k nehnuteľnosti v Chorvátskej republike nadobúdate za predpokladov platných pre nadobúdanie vlastníckych práv občanmi Chorvátskej republiky a právnickými osobami so sídlom v Chorvátskej republike, s výnimkou nehnuteľností vo vyňatých oblastiach – poľnohospodárska pôda určená osobitným zákonom, a preto na nadobudnutie vlastníckeho práva nepotrebujete žiaden súhlas ministra spravodlivosti, nakoľko od 1. februára 2020 Spojené kráľovstvo riadnym spôsobom prestalo byť členskou krajinou Európskej únie s platnosťou a účinnosťou Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a začína sa obdobie, ktoré bude trvať do 31. decembra 2020.

Cudzí štátni príslušníci mimo EÚ
O udeľovaní súhlasu s nadobudnutím vlastníckych práv zahraničných osôb k nehnuteľnostiam v Chorvátskej republike sa rozhoduje v správnom konaní na požiadanie zahraničnej osoby, ktorá hodlá nadobudnúť vlastnícke právo k určitej nehnuteľnosti alebo osoby, ktorá má v úmysle túto nehnuteľnosť scudziť v prípade, že je občanom štátu, s ktorým existuje vzájomnosť t.j. reciprocita pri nadobudnutí vlastníckych práv k nehnuteľnostiam v Chorvátskej republike.

My favorites

You can add up to 12 real estate to Favorites, if you want to add this real estate please delete one already selected.

My favorites

Are you sure you want to delete all selected real estate from Favorites?