Hrvatska gospodarska komora

Právne služby pri kúpe a predaja nehnuteľnosti

Realitná kancelária Nina dom si pri kúpe nehnuteľnosti najprv preveruje vlastníctvo zapísané v pozemkových knihách príslušného okresného súdu na území, na ktorom sa nehnuteľnosť nachádza.

Zaobstaráme pre Vás:
  • Výpis z pozemkových kníh – výpis z pozemkových kníh je jediným dôkazom vlastníctva alebo nejakého iného práva, ktoré môže byť predmetom zápisu do pozemkovej knihy.
  • Výpis z katastrálneho operátu ( majetkový list a kópia katastrálneho plánu )
  • Získanie stavebného povolenia alebo nejakého iného vhodného príslušného stavebného dokladu.
  • Získanie povolenia na užívanie stavby a získanie energetického certifikátu
  • Zostavenie predbežnej kúpnopredajnej zmluvy
  • Zostavenie kúpnopredajnej zmluvy
  • Návrh na vklad vlastníctva (zápis vlastníctva Vlastnícke právo k nehnuteľnosti na základe zmluvy o kúpe a predaji sa nenadobúda automaticky, ale zápisom do pozemkových kníh).
Pri kúpe nehnuteľnosti je bežné prikročenie k podpisu predbežnej zmluvy, v ktorej sa nehnuteľnosť definuje uvedením pozemkovoknižných údajov o nehnuteľnosti, ďalej sa zapisuje zmluvne dohodnutá kúpnopredajná cena a dátum uzavretia konečnej zmluvy, ako aj vyplatenie preddavku za nehnuteľnosť.

Zmluva o kúpe a predaji
Do zmluvy o kúpe a predaji nehnuteľnosti je okrem všetkého, čo sa uvádza v už predbežnej zmluve, najčastejšie zahrnutý dátum odovzdania nehnuteľnosti do majetkovej držby kupujúceho, ako aj záruka predávajúceho, že k nehnuteľnosti nie sú zriadené žiadne práva tretích osôb.
Kúpnopredajná zmluva sa úradne overuje u verejného notára vo viacerých vyhotoveniach, po jednom vyhotovení zmluvy si ponechajú predávajúci, kupujúci a verejný notár, zatiaľ čo sa jedno vyhotovenie doručí pozemkovoknižnému oddeleniu s Návrhom na vklad vlastníctva.
Ak sa nehnuteľnosť kupujete na úver, zmluva musí byť vopred úradne osvedčená verejným notárom a banka k nehnuteľnosti zriadi hypotéku.

Daň z prevodu nehnuteľnosti
Sadzba dane z prevodu nehnuteľnosti je 3% z trhovej hodnoty nehnuteľnosti vo chvíli jej nadobudnutia, ktorú uhrádza kupujúci, ak však zmluvne nebolo dohodnuté inak.
Od roku 2018 sa zmluvy o kúpe a predaji už nemusia osobne odovzdávať na daňovej správe, nakoľko tieto verejný notár po ich úradnom overení tam zasiela automaticky.

My favorites

You can add up to 12 real estate to Favorites, if you want to add this real estate please delete one already selected.

My favorites

Are you sure you want to delete all selected real estate from Favorites?