Hrvatska gospodarska komora

Geodetické služby

Realitná kancelária Nina dom objednáva pre Vás vykonanie geodetických prác. Geodet je zvyčajne prvou osobou, ktorú stretnete, keď začínate stavať dom. Predtým, ako architekt začne s vypracovaním návrhu a s prípravou dokumentácie, potrebujete mať geodetický snímok. Z geodetického snímku vidieť všetky prírodné, ale aj vybudované a už existujúce štruktúry nachádzajúce sa na vašom pozemku. Navyše, geodet vykonáva aj celý rad iných služieb, akými sú napríklad vytyčovanie objektu, úprava hraníc pozemkov, parcelovanie a ešte mnoho ďalších prác. Niektoré z najbežnejších postupov sú opísané v dole uvedených položkách.

Geodetický snímok
Geodetický snímok zahŕňa všetky už existujúce fyzické štruktúry nachádzajúce sa na určitej časti pozemkovej plochy.

Úprava hranice pozemku
Geodeti vykonávajú aj postupy spojené s upravovaním hraníc pozemkov. Najprv zhromažďujú všetky už jestvujúce údaje, potom vykonávajú merania v teréne bez prítomnosti vlastníka pozemku. Po zhromaždení počiatočných údajov nasleduje vymeriavanie hranice pozemku výpočtom. Na vymeriavanie hranice pozemku výpočtom sa pozývajú vlastníci parcely a ich bližší susediaci. Na vymeriavaní hranice pozemku výpočtom jeho vlastník v podstate ukazuje smerovanie priebehu hranice, zatiaľ čo geodet túto hranicu porovná s hranicou označenou v katastri. Ak vlastníci s týmto smerovaním pozemkovej hranice predpokladanej geodetom súhlasia, táto sa následne takto aj zakreslí do elaborátu o upravení hranice pozemku.

Označenie hranice pozemku
Označenie hranice pozemku sa zvyčajne uskutočňuje v súlade s prirodzene stanovenými hranicami pozemkov, čo taktiež upravuje geodet. Údaje o upravení hranice pozemku čerpá z pozemkového katastra. So stanovením hranice pozemku musia súhlasiť všetci vlastníci hraničných pozemkov. Po ukončení tohto postupu geodet musí označenia zaslať v podobe technického oznámenia všetkým vlastníkom a aj Geodetickej správe.

Komasácia
Pozemky určitého územia častokrát rozličných vlastníkov geodeti scelia a znovu ich rozdelia medzi existujúcich vlastníkov tak, aby každý z nich v miere, v akej je to možné, dostal optimálny pozemok. Komasáciou sa skôr vytvárajú rovnocenné parcely, ktoré umožňujú ich jednoduchšie používanie pri zachovaní jej veľkosti a hodnoty. Geodet musí vypracovať elaborát komasácie, uzhodnutie o komasácii a priložiť vyhlásenia všetkých vlastníkov. Nakoľko pri komasácii vzniknú nové samostatné parcely, zmenia sa aj hranice parciel. Nové hranice je potrebné nanovo zaznačiť do pozemkového katastra.

Parcelácia
Parcelácia je postup, ktorým geodet buď sceľuje jednotlivé susedné menšie parcely alebo väčšiu parcelu rozdelí na viacero menších. Pred začatím tohto postupu všetky hranice existujúcich parciel už musia byť upravené. Po ukončení postupu sa nové hranice parciel zapisujú do pozemkového katastra.

Vytyčovanie objektu
Vytyčovanie objektov pred uskutočnením stavby je zákonom stanovená povinnosť, ktorá platí pre obytné a obchodné budovy.
Vytyčovanie objektu predstavuje geodetické služby prenášania projektovaných rozmerov, výšok a polôh bodov určitého objektu na terén. Samotné vytyčovanie objektu sa vykonáva na základe údajov získaných od projektantov, aby tak stavbári na stavenisku boli oboznámení s rozmermi objektu.

My favorites

You can add up to 12 real estate to Favorites, if you want to add this real estate please delete one already selected.

My favorites

Are you sure you want to delete all selected real estate from Favorites?