Hrvatska gospodarska komora

Právnické služby ve spojení s koupí a prodejem nemovitosti

Při koupi nemovitosti, realitní kancelář Nina dom nejdřív kontroluje vlastnictví zapsané v katastru nemovitostí okresního soudu v místě, kde se nemovitost nachází.

Pro vás pořizujeme:
  •  Výpis z pozemkových knih – Výpis z pozemkových knih je jediným důkazem vlastnictví nebo jiného práva, které může být předmětem zápisu do pozemkových knih.
  •  Výpis z katastrálního operátu (potvrzení o identifikaci nemovitosti a její držbě a kopie katastrálního plánu)
  •  Pořízení stavebního povolení nebo jiné vhodné listiny o výstavbě
  •  Pořízení provozního povolení a průkazu energetické náročnosti budovy
  •  Sepsání smlouvy o smlouvě budoucí na koupi nemovitosti
  • Sepsání kupní smlouvy
  •  Návrh na zaknihování vlastnictví (Zápis vlastnictví, Právo vlastnictví k nemovitosti na základě kupní smlouvy nelze získat automaticky, ale zápisem do pozemkových knih)

Při koupi nemovitosti se nejčastěji podepisuje smlouva o smlouvě budoucí, ve které je nemovitost definována a ve které jsou uvedené pozemkové údaje o nemovitosti. Do smlouvy o smlouvě budoucí se uvádí domluvená kupní cena, datum uzavření hlavní smlouvy a údaj o zaplacení zálohy za nemovitost.

Kupní smlouva
Kupní smlouva na nemovitost, kromě všeho, co je uvedeno v smlouvě o smlouvě budoucí, obvykle zahrnuje datum předání nemovitosti do držby kupujícímu a záruku prodávajícího, že na nemovitosti neexistují práva třetích osob.
Kupní smlouva se ověřuje u notáře ve více vyhotovení, ze kterých je jedno vyhotovení určeno prodávajícímu, jedno kupujícímu, jedno notáři, a jedno lze podat pozemkovém oddělení spolu s návrhem na zápis vlastnického práva.
Pokud nemovitost kupujete na úvěr, kupní smlouvu je nutně solemnizovat u notáře, a banka zapíše hypotéku na nemovitost.

Daň z převodu nemovitostí
Výše sazby daně z převodu nemovitostí je 3 % tržní hodnoty nemovitosti v době její koupě. Sazbu uhrazuje kupující, pokud není dohodnuto jinak.
Od roku 2018 již není nutné kupní smlouvy osobně podávat daňové správě – notář kupní smlouvy automaticky zasílá daňové správě ihned po ověření.

My favorites

You can add up to 12 real estate to Favorites, if you want to add this real estate please delete one already selected.

My favorites

Are you sure you want to delete all selected real estate from Favorites?