Hrvatska gospodarska komora

Pravne usluge pri kupnji i prodaji nekretnine

Agencija Nina dom pri kupnji nekretnine najprije provjerava vlasništvo upisano u zemljišnoj knjizi općinskog suda na području na kojem se nekretnina nalazi.

Za Vas pribavljamo:
  • Zemljišnoknjižni izvadak (Zemljišnoknjižni izvadak je jedini dokaz o vlasništvu ili nekom drugom pravu koje može biti predmetom upisa u zemljišnu knjigu)
  • Izvadak iz katastarskog operata (posjedovni list i kopiju katastarskog plana)
  • Pribavljanje građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta o građenju
  • Pribavljanje uporabne dozvole i energetskog certifikata
  • Izradu kupoprodajnog predugovora
  • Izradu kupoprodajnog ugovora
  • Prijedlog za uknjižbu vlasništva (Upis vlasništva Pravo vlasništva nekretnine na temelju ugovora o kupoprodaji ne stječe se automatski, nego upisom u zemljišne knjige )
Pri kupnji nekretnine uobičajeno je potpisivanje predugovora u kojem se definira nekretnina navođenjem zemljišnoknjižnih podataka o nekretnini, upisuje se ugovorena kupoprodajna cijena, te datum sklapanja konačnog ugovora i isplata kapare za nekretninu.

Ugovor o kupoprodaji
U ugovor o kupoprodaji nekretnina, uz sve što je navedeno u predugovoru, uvrštava se najčešće datum predaje nekretnine u posjed kupca kao i jamstvo prodavatelja da na nekretnini ne postoje prava trećih osoba.
Kupoprodajni ugovor ovjerava se kod javnog bilježnika u više primjeraka, po jedan primjerak ugovora ostaje prodavatelju, kupcu, javnom bilježniku, a jedan se predaje u zemljišnoknjižni odjel sa Prijedlogom za upis vlasništva.
Ako kupujete nekretninu putem kredita ugovor je potrebno prethodno solemnizirati kod javnog bilježnika, a banka će upisati hipoteku na nekretninu.

Porez na promet nekretnina
Stopa poreza na promet nekretnina je 3% od tržišne vrijednosti nekretnine u trenutku njezina stjecanja, a plaća ga kupac osim, ako nije ugovoreno drugačije.
Od 2018. g. ugovore o kupoprodaji nije više potrebno osobno nositi u poreznu upravu, već ga javni bilježnik automatizmom odmah nakon ovjere šalje.

Moji favoriti

Moguće je dodati najviše 12 nakretnina u favorite, ako želite dodati i ovu nekretninu obrišite neku od već odabranih.

Moji favoriti

Jeste li sigurni da želite ukloniti sve označene nekretnine iz favorita?